Header image

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า (2 ตำแหน่ง)


คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส./ ป. ตรี สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์
 3. ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าได้
 4. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือช่าง

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี (1 ตำแหน่ง)


คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 3. มีประสบการณ์ด้านรายงานภาษีหรือเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร และสำนักงานบัญชี รวมถึงการทำเอกสารบัญชีรับ-จ่ายในบริษัท

ตำแหน่ง : Project Engineer (1 ตำแหน่ง)


คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิก
 3. มีทักษะการอ่านแบบ เขียนแบบ/ ใช้ Auto CAD และ MS Office ได้ดี
 4. สามารถนำเสนองานได้
 5. มีความอดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถทำงานใน site งานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

ตำแหน่ง : Mobile Application Developer (iOS/Android)


คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application, Mobile Application ทั้ง iOS & Android 1-3 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้าน Object C, JAVA, JavaScript, Switf, Visual Studio หรือภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. มีประสบการณ์ Window และ Mac Operation Systems
 6. มีความสนใจด้านเทคโนโลยี
 7. **ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงาน Application

ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์ (1 ตำแหน่ง)


คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์ด้านทำงาน Embedded programmer
 4. สามารถเขียนโปรแกรมบน linux ด้วย python ได้
 5. มีความรู้ด้าน raspbery pi หรือ beacon อื่นๆ
 6. สามารถใช้ SQI พื้นฐานได้
 7. ** หากมีประสบการณ์ด้าน C/C++ บน STM32/ arduino arm ESP32 /ESP8266/ python จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : UI/UX designer (1 ตำแหน่ง)


คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิ แต่ถ้าจบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ออกแบบ UI/UX ในโปรเจคทั้งเว็ปไซต์และโมบายแอป
 4. สร้างเว็ปเพจ ในส่วนของ front-end ด้วย CSS หรือ Bootstrap ได้
 5. สามารถใช้โปรแกรม illustrator , Adobe Photoshop , Flash
 6. สามารถออกแบบงาน Infographic , ออกแบบ Content Video หรือสิ่งพิมพ์ได้